Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Dreneringsløsninger for morgendagens miljøforhold

ACO WaterCycle
ACO er et Water-Tech-selskap. Med utgangspunkt i vår globale ekspertise innen overvannsbehandling, ser vi stadig mer på vårt oppdrag, som er å levere bærekraftige, fremtidsrettede og kostnadseffektive løsninger for overvannsbehandling.

Med ACO WaterCycle tilbyr ACO systemer som samler opp, leder, renser, oppbevarer, og til slutt resirkulerer vann. På denne måten bidrar ACO til å bevare rent grunnvann som en viktig ressurs, og bidrar til morgendagens utfordringer i hele verden. I FN's Agenda 2030 har verdenssamfunnet fastsatt forbedring av vannkvaliteten som ett av 17 mål for bærekraftig utvikling.

Intelligente dreneringssystemer fra ACO bruker i økende grad smart teknologi for å sikre at regn- og avløpsvann dreneres og/eller lagres midlertidig. Med innovativ separasjons- og filterteknologi forhindrer vi forurensning av vann fra stoffer som fett og olje, drivstoff, tungmetaller og mikroplast. I dag går ACO ett skritt videre: vi tar utfordringen med å resirkulere overvannet, og skaper dermed en ressursbesparende og bærekraftig syklus. For alle produkter og systemer legger ACO stor vekt på bærekraft, gjenbruk og lavt karbonavtrykk. Streben etter bærekraft, er en kontinuerlig prosess, som vi jobber med å oppfylle hver dag.

Collect: Samle opp og lede

ACOs oppsamlingssystem garanterer at vannet ledes videre fra dreneringssystemet så tidlig som mulig. Overvannet samles opp gjennom linjedrenering. Oppsamling av spillvann skjer gjennom gulvdrenering, avløpsrør samt tilkoblinger og vannlås. ACOs Collect beskytter personer, bygninger og veier.

Clean: Rengjøre og behandle

Store oljeutskillere for utendørs bruk og mindre for innendørs bruk håndterer de oppsamlede væskene på en slik måte at de som et minimum kan leveres til offentlige avløp. Det samme gjelder for fettutskillere for bruk utendørs og innendørs. Denne delen av ACO WaterCycle skaper forutsetninger for gjenvinning og holdbar bruk.

Hold: Fordrøye og magasinere

I mange situasjoner er det behov for å fordrøye eller magasinere overvann. Våre løsninger som kan brukes er fordrøyningsmagasin og tilbakeslagsventiler. Disse løsningene øker beskyttelse og sikkerhet i situasjoner som stiller ekstreme krav som f.eks. ved kraftig regn, oversvømmelser eller i forbindelse med utslipp av forurensede væsker.

Reuse: Pumpe, lede bort og resirkulere

Siste del i ACO WaterCycle – Reuse, består av store og små pumper for bruk utendørs og innendørs. Disse overfører det oppsamlede, behandlede og kontrollerte vannet tilbake til dreneringssystemet, og på den måten kan vannet brukes på nytt.