Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Lundstams Återvinning, Östersund

Robotar för cirkulär materialåtervinning
I norra Sverige byggs en anläggning där sensorer, datorer och robotar med mycket hög precision sorterar verksamhetsavfall från byggföretag och industrier. Denna effektivisering innebär att olika materialfraktioner på ett enkelt sätt kan separeras från blandat avfall. Det rena materialet kan sedan återvinnas och återanvändas. Robotar och maskiner är eldrivna och placeras inomhus för att minimera buller och damm. Lundstams Återvinning i Östersund investerar i en ny teknik som ger stora miljövinster för samhället och blir den andra i Sverige och elfte i världen av sitt slag.    

ACO Nordic kontaktas i ett tidigt skede i byggprocessen. Uppdraget är att hitta en optimal lösning för att ta hand om dagvattnet från den nya anläggningen ute på Lungviks industriområde. Detta har tidigare varit platsen för försvarets bränsledepå och för den nu nedlagda flygflottiljen i Östersund. 

Vår lösning följer kommunens direktiv på den flödesmängd som får tillföras dagvattenledningarna vid 10-års regn. Första steget blir att göra en miljöbesiktning av tomten och inventering av befintliga anläggningar. På tomten finns en oljeavskiljare klass 2 med tillhörande slamavskiljare. Efter noggrann undersökning konstateras att dessa kan byggas om för att fungera som ett enda slamfång. I anslutning till denna installeras ett dagvattenmagasin följt av en ny oljeavskiljare. Slutligen leds vattnet genom en filterbrunn innan det går ut i det kommunala ledningsnätet. I anslutning till denna installeras en oljeavskiljare följt av ett dagvattenmagasin.

För att kunna avskilja eventuella tungmetallutsläpp är slamavskiljaren och filterbrunnen överdimensionerad. Om detta ändå inte är tillräckligt är det enkelt att addera en ACO tungmetallackumulator till systemet. Detta är en flexibel lösning som kan anpassas till framtida ny teknik.


Information:

Projekt: Lundstams Återvinning
Plats: Östersund
Entreprenadform: Partnering entreprenad

Byggherre: Lundstams Återvinning
Entreprenör: Attacus Bygg och Markestik
Konsult: Nemkon  

Våra produkter:
ACO Oleopass C NS15
ACO Multiline Seal in V 100 S: 27,5 m
ACO Multiline V 200 G: 36 m
ACO Slitsgaller D400 S: 27,5 m
ACO Slitsgaller E600 S: 36 m
ACO Procurat T5-2
ACO Protight
ACO Stormbrixx HD: 18 kbm

Status: pågående


 

Picture gallery